Wy spylje yn jannewaris 2017 it stik “De ynbylde sike”. In kluchtige komeedzje fan Moliere bewurke troch Ale G. Hof


De man is in ferbiten hypokonder, dy’t ûnder lieding fan in soad dokters en apotekers syn libben ferslyt op syn ‘siikbêd’. Op in dei beslút hy dat it tiid wurdt dat syn dochter trouwen giet. Yn ferbân mei syn sabeare syktes liket it him tige noflik om in dokter te hawwen as skoansoan, derhalve regelet hy dat. Syn dochter is hjir net fan sjarmearre, hja is al fereale op in oarenien. De heit lykwols jout syn dochter in kar-út: of trouwe, of it kleaster yn. Op in stuit spanne de broer fan de man en it tsjinstfamke gear en betinke in komplot tsjin de man om èn de plande brulloft tsjin te hâlden èn de frou, dy’t allinne om it jild by him bliuwt, te ûntmaskerjen.


Rolferdieling:

Argan                                     de ynbylde sike                            Syds Wiersma

Beline                                     twadde frou fan Argan               Cobie Jorritsma

Angelique                              dochter fan Argan                       Miriam Brandsma

Louison                                  jongste dochter fan Argan         Renee Wieggers

Beralde                                   broer fan Argan                           Durk Koster

Cleante                                   fereale op Angelique                  Hendrik Jorritsma

Monsieur Diafoirus              dokter                                            Mebius Brandsma

Thomas Diafoirus                 syn soan                                       Mark van der Meer

Monsieur Purgon                  dokter fan Argan                        Jan Jorritsma

Monsieur Fleurant                apteker                                         Jan van Zalinge

Monsieur Bonnefois             notaris                                          Hiko Veldman

Toinette                                  tsjinstfaam                                  Toos Lettinga